Częstość występowania nadwrażliwości zębiny u pacjentów zgłaszających się do periodontologa

Częstość występowania nadwrażliwości zębiny u pacjentów zgłaszających się do periodontologa


Nadwrażliwość zębiny jest obecnie uważana za jedną z głównych dolegliwości, na które skarżą się pacjenci zgłaszający się do lekarza stomatologa. Według piśmiennictwa w znacznie większym stopniu dotyka ona pacjentów z chorobami przyzębia. W piśmiennictwie polskim brak jest danych na temat częstości występowania nadwrażliwości zębiny u pacjentów zgłaszających się do periodontologa, dlatego jej określenie stało się celem pracy. Badaniem objęto 347 pacjentów – 245 kobiet i 102 mężczyzn, w wieku 22-82 lata, średnia wieku – 48,7, którzy zgłosili się do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie od czerwca do listopada 2011 roku, i zgodzili się wypełnić anonimową ankietę dotyczącą nadwrażliwości zębiny. Występowanie nadwrażliwości zębiny zadeklarowało 50,7% wszystkich ankietowanych oraz 65,69% osób, które zgłosiły się z powodu choroby przyzębia. Dla 18,7% badanych nadwrażliwość zębiny była pierwotną przyczyną zgłoszenia do periodontologa. Nadwrażliwość zębiny zgłosiło 75% pacjentów zgłaszających się do periodontologa z powodu choroby przyzębia bądź nadwrażliwości zębiny. Wydaje się konieczne przeprowadzenie badań klinicznych w celu opracowania standardów postępowania przed leczeniem periodontologicznym i po jego zakończeniu, które pozwolą skutecznie zapobiegać zwiększonej wrażliwości zębiny.

Incidence of dentine hypersensitivity in patients presenting at the periodontologist


Dentine hypersensitivity is at present regarded as one of the main complaints of patients presenting in the dental office. According to the literature this affects, to a much greater extent, patients with periodontal disease. There is a lack in the Polish literature of data regarding the incidence of dentine hypersensitivity in patients attending the periodontologist. This is why it has become the subject of this study. The study involved 347 patients – 245 females and 102 males, between the ages of 22-82 years, the mean age – 48.7 yrs. They presented at the Department of Oral Medicine and Periodontology, Warsaw Medical University, during the period June to November 2011, and agreed to fill in an anonymous questionnaire about hypersensitive dentine. Dentine hypersensitivity was found to be present in 50.7% of all those surveyed. Out of those who came because of periodontal disease there were 65.69% individuals. For 18.7% of those examined, dentine hypersensitivity was the original reason for their visit to the periodontologist. There were 75% with dentine hypersensitivity in those attending the periodontologist because of periodontal disease or dentine hypersensitivity. It appears to be necessary to carry out clinical studies with the aim of determining standards for procedure before periodontal treatment and after its completion, that would allow for effective prevention of increased dentine hypersensitivity.

Brak głosów