Leczenie dwuetapowe pacjenta z obniżoną wysokością zwarcia wywołaną uogólnionym starciem patologicznym – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Leczenie dwuetapowe pacjenta z obniżoną wysokością zwarcia wywołaną uogólnionym starciem patologicznym – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa


Starcie zębów jest coraz powszechniejszym problemem w populacji i wyzwaniem terapeutycznym dla lekarza dentysty. Leczenie mające na celu odtworzenie prawidłowej wysokości zwarciowej i funkcjonalnej okluzji zazwyczaj jest dwuetapowe, z ostateczną długotrwałą odbudową protetyczną. W pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa na temat stosowanych metod leczenia. Opisano także rehabilitację protetyczną pacjenta ze starciem patologicznym, będącym skutkiem choroby genetycznej. Wynikiem leczenia była poprawa estetyki i funkcji uzębienia.

Two-stage treatment of patient with reduced occlusal vertical dimension caused by generalized tooth wear – case description and review of the literature


Tooth wear is becoming an ever more prevalent problem in the population and is a treatment challenge for the dentist. Treatment having as an aim the restoration of the correct vertical height together with a functional occlusion, usually consists of two stages with final prosthetic restoration over a long period of time. The study is a review of the literature about the methods of treatment that are used. A description is also given of prosthetic rehabilitation of a patient with pathological wear, being the result of inherited disease. The result were an improvement in the aesthetics and function of the dentition.

Brak głosów