Leczenie interdyscyplinarne pacjentów z dolegliwościami układu ruchowego narządu żucia

Leczenie interdyscyplinarne pacjentów z dolegliwościami układu ruchowego narządu żucia


Praca przedstawia model postępowania w interdyscyplinarnym leczeniu pacjentów dorosłych z problemami stawów skroniowo-żuchwowych (ssż). Zawiera on:
1. Badanie diagnostyczne standardowe, poszerzone o badanie ssż.
2. Określenie zwarcia na podstawie badania Gerbera.
3. Wstępne leczenie szyną (ok. 2 miesiące) i (lub) fizjoterapię.
4. Pełną diagnostykę ortodontyczną i protetyczną oraz ustalenie planu leczenia.
5. Stabilizację zwarcia za pomocą nadbudowy kompozytowej (tylko u części pacjentów).
6. Właściwe leczenie ortodontyczne, ortodontyczno-protetyczne lub protetyczne, czasem z jednoczesną terapią manualną.

Interdisciplinary treatment of patients with ailments of the stomatognathic apparatus


The study presents a model for procedure in interdisciplinary treatment of adult patients with TMJ problems. It includes: 1. Standard diagnostic examination, extended by TMJ examination. 2. Assessment of occlusion based on Gerber examination. 3. Initial treatment with splint (about 2 months) and (or) physiotherapy. 4. Complete orthodontic and prosthetic diagnosis and establishment of treatment plan. 5. Stabilization of occlusion with the help of composite buildup (only in part of the patients). 6. Appropriate orthodontic, orthodontic-prosthetic treatment or prosthetic treatment, sometimes with concurrent manual therapy.

Brak głosów