Leczenie ortodontyczne z zastosowaniem systemu Insignia. Opis przypadku

Leczenie ortodontyczne z zastosowaniem systemu Insignia. Opis przypadku


Biorąc pod uwagę możliwości współczesnej technologii i wysokie wymagania stawiane przez pacjentów, leczenie ortodontyczne nieuchronnie zmierza ku korzystaniu z coraz to doskonalszych form aparatów ortodontycznych, ukierunkowanych indywidualnie na potrzeby konkretnego pacjenta. Odpowiedzią na te oczekiwania jest, jak się wydaje, system Insignia oparty na zindywidualizowanych zamkach, łukach i przenośnikach. System ten pozwala lekarzowi na wizualizację na ekranie komputera całego procesu zmian zachodzących podczas leczenia ortodontycznego przed ich realizacją w jamie ustnej, a także dokonywania w nim korekt. Daje to możliwość efektywnej pracy, trafności wyborów, a co za tym idzie skrócenia czasu leczenia.
W pracy omówiono leczenie pacjentki za pomocą systemu Insignia. Przedstawiono indywidualnie opracowany plan leczenia i aparat ortodontyczny wykonany konkretnie dla opisywanego przypadku. Czas leczenia wyniósł 14 miesięcy. Cyfrowe systemy ortodontyczne, jakim jest Insignia, stanowią jedną z intensywnie rozwijających się metod leczenia ortodontycznego, dlatego wymagają nieustannej pracy prowadzącej do ich udoskonalania.
 

Orthodontic treatment using Insignia system. Description of cases


Taking into account the possibilities of contemporary technology and the high demands set by patients, orthodontic treatment inevitably leads to the use of ever more excellent types of orthodontic appliances that are directed to the needs of a concrete patient. A response to these expectations appears to be the Insignia system, based on individualised brackets, arches and transfers. This system allows the dentist to visualize, on the computer monitor, the whole process of the changes that take place during orthodontic treatment, before their actual realization in the oral cavity, and also the carrying out of any corrections. This gives the possibility of effective work, the making of the correct choices and, what follows, the reduction in the time taken to complete the treatment. This study discusses the treatment of patient with the help of the Insignia system. A presentation is given of an individual preparation of a treatment plan and of orthodontic appliances made for described patient. The treatment time was 14 months. Digital orthodontic systems, such as Insignia, comprise one of the intensively developing method of orthodontic treatment and demand continuous efforts leading to their perfection.

Brak głosów