Matematyczna metoda pomiarów głów żuchwy na podstawie obrazów tomografii stożkowej (CBCT)

Matematyczna metoda pomiarów głów żuchwy na podstawie obrazów tomografii stożkowej (CBCT)


Morfologia wyrostka kłykciowego żuchwy jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy zajmujących się dysfunkcjami stawów skroniowo-żuchwowych. Rozwój tomografii stożkowej CBCT umożliwił wykonywanie precyzyjnych i powtarzalnych pomiarów parametrów morfologicznych. Celem pracy była analiza wartości kątów określających zewnętrzny zarys głowy żuchwy w płaszczyźnie czołowej dla określenia możliwości wykorzystania tej metody do obiektywnej oceny kształtu głów żuchwy w przekrojach tomografii stożkowej CBCT. Materiał stanowiło 40 pacjentów (80 głów żuchwy), 25 kobiet i 15 mężczyzn w wieku 22-55 lat. Badanie CBCT przeprowadzono aparatem NewTom 5G (QR Verona, Włochy). Analiza zróżnicowania kształtów głów żuchwy została przeprowadzona na przekrojach czołowych głów żuchwy za pomocą matematycznej metody zaproponowanej przez autorów, która opiera się na pomiarze kątowym głów żuchwy z określeniem anatomicznych punktów orientacyjnych. Jako że matematyczna metoda pomiarów kątowych pozwala na ocenę kształtu głów żuchwy na podstawie wartości mierzalnych, może być przydatna w badaniach populacyjnych dotyczących tej oceny.

Mathematical method of measurements of mandibular condyles on the basis of cone-beam computed tomography (CBCT)


Morphology of mandibular condyle is crucial for many scientists studying TMJ dysfunctions. The development of Cone-Beam CT made it possible to apply precise and repeatable measurements of morphological parameters. The aim of the study was to analyse the angles describing external contours of the condyles in coronal plane in order to determine its value in objective evaluation of shape of condylar heads in CBCT. The material consisted of 40 patients (80 condylar heads), 25 females and 15 males aged from 22 to 55 years. CBCT examinations were performed by means of the NewTom 5G (QR Verona, Italy) machine. The analysis of variability of condylar shapes was carried out on coronal slices by means of the own mathematical method, which is based on measurements of angulation of condyle contours with determination of anatomical landmarks. As the mathematical method of angular measurements allows quantitative evaluation of shape of condylar heads, it may be useful in population studies on this subject.

Brak głosów