Metoda pośredniego klejenia zamków ortodontycznych

Metoda pośredniego klejenia zamków ortodontycznych


Ortodoncja jest dziedziną nauki wymagającą od lekarza specjalisty wielokierunkowego spojrzenia na pacjenta. Wynik leczenia, często odległy w czasie, zależy od wielu czynników, począwszy od prawidłowej diagnozy, przez odpowiedni plan leczenia, po precyzję wykonywanych czynności. Prawidłowa pozycja zamków ortodontycznych jest jedną z podstaw sukcesu terapeutycznego. Pozwala na zindywidualizowanie i zoptymalizowanie wyników leczenia. Jednym ze sposobów osiągnięcia precyzji w pozycjonowaniu zamków ortodontycznych jest metoda klejenia pośredniego. W technice tej na modelu gipsowym pozycjonuje się idealnie zamki ortodontyczne zarówno systemów labialnych, jak i lingwalnych, które z sukcesem są przenoszone do jamy ustnej pacjenta za pomocą różnego rodzaju szyn transferowych.
Praca przedstawia najważniejsze etapy rozwoju techniki klejenia pośredniego od pierwszych historycznych transferów po dzisiejsze możliwości. Jest przeglądem piśmiennictwa, wzbogaconym o własne spostrzeżenia i doświadczenia kliniczne. W artykule przedstawiono również sposób pośredniego klejenia zamków stosowane przez autorki, szczegółowo opisując jego etapy laboratoryjne i kliniczne.
 

Personal experiences with indirect bonding of orthodontic brackets enhanced by reports from a review of the literature


Orthodontics is a branch of science that requires muiltidimensional view of the patient by the specialist. The result of treatment, frequently afar off in time, depends on many factors, beginning with proper diagnosis, with appropriate treatment planning and for precisely carried out steps. Proper positioning of orthodontic brackets is one of the principles of successful treatment. It allows for individualized and optimized treatment results. One of the methods to achieve precision in the positioning of orthodontic brackets is the method of indirect bonding. In this technique, orthodontic brackets from both labial as well as lingual systems are positioned on a plaster model and are successfully transferred into the patient’s oral cavity with the help of various types of transfer trays. This study describes the most important stages of development of indirect bonding from the first historic transfers to today’s possibilities. It is a review of the literature, enhanced by personal observations and clinical experience. The article also presents an indirect method of bonding brackets used by the authors, especially describing its laboratory and clinical stages.

Brak głosów