Morfologia systemu kanałowego kła stałego żuchwy – na podstawie piśmiennictwa i obserwacji własnych

Morfologia systemu kanałowego kła stałego żuchwy – na podstawie piśmiennictwa i obserwacji własnych


W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego anatomii i morfologii korzenia kła stałego żuchwy. Na podstawie dostępnych zdjęć rentgenowskich zębowych celowanych i pantomograficznych określono także częstość występowania odmienności anatomii korzenia kła stałego żuchwy wśród pacjentów zgłaszających się do Poradni Stomatologii Zachowawczej Specjalistycznej Kliniki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Częstość występowania odmienności w systemie kanałów korzeniowych kła żuchwy wyniosła w przeprowadzonym badaniu 4,8%. Kieł stały żuchwy powinien być więc potencjalnie rozpatrywany jako wielokanałowy do czasu wykluczenia obecności kanałów nadliczbowych.

Morphology of canal system of permanent mandibular canine – based on the literature and on personal observations


The study involved a review of the literature regarding the anatomy and morphology of the permanent mandibular canine. On the basis of the selected dental radiographs available and of the pantomographs, the incidence of anatomical differences in permanent mandibular canine tooth roots was determined. The study was carried out in patients attending the Specialist Clinic of Conservative Dentistry at the Pomeranian Medical University. The incidence of differences in the canal systems of the mandibular canines was 4.8%. The permanent mandibular canine should, therefore, be potentially considered as having multiple canals until the time that the presence of supernumerary canals has been excluded.

Brak głosów