Nawyki dietetyczno-higieniczne i stan higieny jamy ustnej dzieci z wysokim ryzykiem choroby próchnicowej

Nawyki dietetyczno-higieniczne i stan higieny jamy ustnej dzieci z wysokim ryzykiem choroby próchnicowej


Wstęp. Badania wskazują na dużą zapadalność na próchnicę dzieci we wczesnym dzieciństwie. Czynnikami ryzyka wystąpienia próchnicy mogą być niekorzystne nawyki żywieniowe i higieniczne. Udowodniono związek między częstością spożywania pokarmów między posiłkami i dietą bo¬gatą w cukry oraz nieprawidłowymi nawykami higienicznymi a ryzykiem próchnicy wczesnego dzieciństwa. Wywiad dotyczący nawyków żywieniowych i higienicznych oraz wartości wskaźnika higieny jamy ustnej są elementem prognozującym wystąpienie choroby próchnicowej.
Cel pracy. Ocena nawyków dietetyczno- higienicznych i stanu higieny jamy ustnej dzieci z wysokim ryzykiem choroby próchnicowej.
Materiał i metody. W badaniu klinicznym oceniono nawyki żywieniowe i higieniczne (wywiad) oraz stan higieny jamy ustnej (DI-S) 81 dzieci z wysokim ryzykiem próchnicy w wieku 18-71 miesięcy Wywiad dotyczył liczby przekąsek, częstości spożywania soków i napojów słodzonych, słodyczy oraz częstości wykonywania zabiegów higienicznych.
Wyniki. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od rodziców (opiekunów) więcej niż 3 przekąski w ciągu dnia spożywało 40,7% dzieci, soki i napoje słodzone – 48,1%, słodycze – 32,1%. Zadeklarowano szczotkowanie zębów 2 razy dziennie u 74,1% dzieci, a u 19,8% 1 raz dziennie. Sporadycznie szczotkowało zęby 12,5% dzieci. Średnia wartość DI-S wyniosła 1,19 ± 0,71.
Wnioski. Większość rodziców nie stosuje zasad prawidłowego żywienia swoich dzieci, podając zbyt często soki lub napo¬je słodzone o wysokiej zawartości cukrów, słodycze oraz przekąski między posiłkami. Wyniki badań wskazują na konieczność edukowania rodziców w dziedzinie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych i kontrolowania szczotkowania zębów przez dzieci we wczesnym dzieciństwie.
 

Dietetic-hygiene habits and state of oral hygiene in children of high caries risk


Introduction. Studies show a large susceptibility to caries in children in early childhood. Risk factors for caries can be unfavourable nutritional and hygiene habits. There is a proven relationship between eating foodstuffs between meals and a diet rich in sugars and improper hygiene habits and the risk of caries in early childhood. A questionnaire regarding eating and hygiene habits and the values of the oral hygiene index are a prognostic element as to the incidence of the disease of caries. Objectives. The evaluation of dietetic-hygiene habits and oral hygiene in children with high caries risk. Materials and methods. The clinical examination evaluated the nutritional and hygiene habits (history) and the level of oral hygiene (DI-S) 81 in high caries risk children between the ages of 18-71 months. The history involved the number of snacks, frequency of consumption of sweetened juices and beverages, sweets and frequency of oral hygiene procedures. Results. In accordance with the information obtained from the parents (guardians) more than three snacks were consumed during the day by 40.7% of the children, juices and sweetened beverages – 48.1%, sweets – 32.,1%. The brushing of teeth twice a day was reported in 74.1% of children, and in 19.8% once a day. Sporadic toothbrushing was reported in 12.5% of children. The mean value for DI-S was 1.19 ± 0.71. Conclusions. The majority of parents do not apply the principles of correct nutrition to their children, because of too frequent serving of sweetened juices or beverages that have a high sugar content, and sweets and snacks in-between meals. The results of the study indicate the necessity to educate parents in the area of forming correct nutritional habits and controlling toothbrushing in early childhood.

Brak głosów