Ocena chropowatości powierzchni materiałów kompozytowych za pomocą mikroskopu sił atomowych (Atomic Force Microscope, AFM) po wypolerowaniu różnymi systemami polerskimi

Ocena chropowatości powierzchni materiałów kompozytowych za pomocą mikroskopu sił atomowych (Atomic Force Microscope, AFM) po wypolerowaniu różnymi systemami polerskimi


Celem pracy była ocena jakości polerowania powierzchni pięciu różnych pod względem budowy materiałów kompozytowych: Gradia Direct, Filtek Z250, Filtek Supreme XT, OliCo Esthetic, Enamel Plus HFO za pomocą jednego systemu typu „one step” do ostatecznego polerowania kompozytów – PoGo (Dentsply) oraz dwóch wieloetapowych systemów: Sof-Lex Finishing and Polishing Discs (3M ESPE) oraz Enamel Shiny Plus (Micerium). Ocenę przeprowadzono na podstawie analizy obrazów uzyskanych w mikroskopie sił atomowych (AFM). Zbadano parametr chropowatości powierzchni (Ra) oraz oceniono pole powierzchni rzeczywistej i pole powierzchni płaskiej badanych próbek, a także różnice między tymi powierzchniami. Średnio najgładsze próbki uzyskano, polerując powierzchnie systemem Sof-Lex Finishing and Polishing Discs (3M ESPE) (średnia wartość Ra – 32,6 nm, p ≤ 0,0001). Wśród wszystkich badanych próbek kompozytów uzyskano dwa wyniki o wyjątkowo niskiej chropowatości: Filtek Supreme (3M ESPE) (Ra = 22 nm) oraz Gradia Direct (GC) (Ra = 25 nm).

Evaluation of surface roughness of composite materials using an Atomic Force Microscope (AFM) after polishing with different polishing systems


The aim of the study was to evaluate the quality of polish of five various surfaces from the aspect of structure, of the following composite materials: Gradia Direct, Filtek Z250, Filtek Supreme XT, OliCo Esthetic, Enamel Plus HFO with the aid of a „one step” type system for final polishing of composites – PoGo (Dentsply) and two multi-stage systems: Sof-Lex Finishing and Polishing Discs (3M ESPE) and Enamel Shiny Plus (Micerium). Evaluation was carried out on the basis of an atomic force microscope (AFM). The parameter for surface roughness (Ra) was examined as was the field of the actual surface and the field of the flat surface of the examined samples, together with the differences between these surfaces. The average smoothest samples were obtained by polishing the surfaces with the SofLex Finishing system and Polishing Discs (3M ESPE) (mean value Ra – 32.6 nm, p ≤ 0.0001). Among all the examined samples of composite, two results were obtained which had an unusually low roughness: Filtek Supreme (3M ESPE) (Ra = 22 nm) and Gradia Direct (GC) (Ra = 25 nm).

Brak głosów