Ocena kliniczna skuteczności szczoteczki Colgate 360º i szczoteczki ortodontycznej w usuwaniu płytki nazębnej u pacjentów leczonych aparatami ortodontycznymi stałymi

Ocena kliniczna skuteczności szczoteczki Colgate 360º i szczoteczki ortodontycznej w usuwaniu płytki nazębnej u pacjentów leczonych aparatami ortodontycznymi stałymi


Wprowadzenie. Poszczególne elementy aparatu stałego – pierścienie, zamki, łuki i ligatury z jednej strony ograniczają przepływ śliny i możliwość naturalnego oczyszczania powierzchni zębów, a z drugiej stanowią miejsca retencyjne dla płytki nazębnej, utrudniając oczyszczanie zębów przez pacjentów.

Cel pracy. Celem pracy była ocena porównawcza skuteczności klinicznej szczoteczki Colgate 360º i profesjonalnej szczoteczki ortodontycznej w usuwaniu płytki nazębnej u pacjentów leczonych aparatami stałymi.

Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 34 losowo wybranych pacjentów (25 osób płci żeńskiej i 9 płci męskiej) w wieku od 12 do 32 lat leczonych aparatami stałymi naklejonymi w obu łukach zębowych. Podczas pierwszej wizyty oceniana była skuteczność kliniczna szczoteczki ortodontycznej, podczas drugiej wizyty po 4 tygodniach – skuteczność szczoteczki Colgate 360º Medium według tego samego protokołu badania. Do oceny stanu higieny jamy ustnej autorzy zastosowali własną modyfikację wskaźnika płytki nazębnej dla pacjentów ortodontycznych (modified plaque index for orthodontic patients – PIOP ) wg Schätzle i wsp.

Wyniki. Wartości wskaźnika PIOP między badaniem 0 (przed szczotkowaniem) i badaniem 1 (po szczotkowaniu ) wzrosły o 1,014 dla szczoteczki ortodontycznej i o 0,906 dla szczoteczki Colgate 360º. Analiza statystyczna wykazała, że różnice te nie są istotne statystycznie. Nie stwierdzono korelacji między wiekiem badanych a uzyskanymi wartościami wskaźnika PIOP zarówno dla szczoteczki ortodontycznej, jak i szczoteczki Colgate 360º. Wnioski. Stwierdzono dobrą skuteczność kliniczną szczoteczki Colgate 360º oraz profesjonalnej szczoteczki ortodontycznej w usuwaniu płytki nazębnej u pacjentów leczonych aparatami ortodontycznymi stałymi. Różnice w skuteczności obu szczoteczek są nieistotne statystycznie.
 

Clinical evaluation of effectiveness of toothbrush Colgate 360º and orthodontic toothbrush in removing dental plaque in patients treated with fixed orthodontic appliances


Introduction. Individual elements of fixed appliances – rings, brackets, archewires and ligatures, on the one hand limit the flow of saliva and the possibility of natural cleansing of the tooth surfaces. On the other hand they constitute places for the retention of dental plaque, making the cleaning of teeth difficult for patients. Aim of study. The aim of the study was a comparative evaluation of the clinical effectiveness of the toothbrush Colgate 360º and professional orthodontic toothbrush in the removal of dental plaque in patients treated with fixed appliances. Materials and methods. The study involved a group of 34 randomly selected patients (25 females and 9 males) between the ages of 12 to 32 years being treated with permanent appliances cemented to both dental arches. During the first visit evaluation was made of the clinical effectiveness of the orthodontic toothbrush; during the second visit after four weeks – the effectiveness of the Colgate 360º Medium brush, using the same examination protocol. For evaluation of the level of oral hygiene the authors used their own modified plaque index for orthodontic patients – PIOP according to Schätzle et al. Results. The values of the PIOP between examination 0 (before brushing) and examination 1 (after brushing) increased by 1.014 for the orthodontic toothbrush and by 0.906 for the Colgate 360ş toothbrush. Statistical analysis showed that these differences are not statistically significant. There was not found to be any correlation between the age of those examined and the PIOP values obtained, both for the orthodontic brush and for the Colgate 360º. Conclusions. There was found to be good clinical effectiveness for the Colgate 360º brush and for the professional orthodontic brush in the removal of dental plaque in patients treated with fixed orthodontic appliances. Differences in the effectiveness of both brushes are statistically insignificant.

Brak głosów