Ocena pasty do zębów Colgate® Sensitive Pro-Relief™ przez stomatologów praktyków

Ocena pasty do zębów Colgate® Sensitive Pro-Relief™ przez stomatologów praktyków


Cel pracy. Ocena skuteczności desensytyzującej pasty do zębów zawierającej argininę w znoszeniu nadwrażliwości zębiny w opinii stomatologów praktyków.

Materiał i metody. Stomatolodzy pracujący w 202 gabinetach zlokalizowanych w różnych częściach Polski otrzymali desensytyzującą pastę do zębów Colgate® Sensitive Pro-Relief™ wraz ze schematem jej aplikacji oraz sposobem oceny wrażliwości zębów, a także kwestionariusz z pytaniami dotyczącymi skuteczności działania pasty. Pastę polecano stosować miejscowo, wcierając ją opuszką palca na odsłoniętą zębinę przez 1 minutę. Przed aplikacją i po aplikacji pasty oceniano wrażliwość zębiny na strumień powietrza dmuchawki emitowany z odległości 1 cm, stosując 4-stopniową skalę Schiffa.

Wyniki. Niemal wszyscy stomatolodzy (99,0%) stwierdzili, że pasta zmniejszała nadwrażliwość zębiny – w większości – zgodnie z oczekiwaniami (85,6%) lub je przewyższyła (13,4%). Również przeważająca większość (89,6%) uznała sposób aplikacji pasty jako łatwy (45,0%) lub bardzo łatwy (44,6%), a niemal wszyscy pozostali za akceptowalny (10,4%). Większość stomatologów (82,2%) zdecydowanie zadeklarowała dalsze stosowanie pasty w praktyce klinicznej. Brak było odpowiedzi negatywnych dotyczących dalszego stosowania pasty. Niemal wszyscy ankietowani (97,0%) zgłosili gotowość polecenia tej pasty innym stomatologom (odpowiedzi „na pewno tak” – 79,2% i „prawdopodobnie tak” – 17,8%).

Wniosek. Desensytyzująca pasta do zębów zawierająca argininę, węglan wapnia i fluor uzyskała akceptację niemal wszystkich oceniających ją stomatologów z powodu natychmiastowego, skutecznego działania desensytyzującego i łatwości jej miejscowej aplikacji.
 

 

Evaluation of Colgate® Sensitive Pro-Relief™ toothpaste by dental practitioners


Aim of study. Evaluation of effectiveness of desensitizing toothpaste containing arginine, in the elimination of dentine hypersensitivity in the opinion of dental practitioners. Materials and methods. Dentists working in 202 dental offices localized in various parts of Poland received Colgate® Sensitive Pro-Relief™ desensitizing toothpaste together with instructions as to its application, together with a method of evaluating tooth sensitivity. They also received a questionnaire with questions regarding the effectiveness of action of the paste. It was recommended to apply the paste locally, rubbing it in with the finger pad on exposed dentine for 1 minute. Before and after application of the paste, evaluation was made of dentine sensitivity to a steam of air from the syringe at a distance of 1 cm, using the 4-stage Schiff scale. Results. Almost all of the dentists (99.0%) said that the paste reduced dentine hypersensitivity – in the majority – according to expectations (85.6%) or it surpassed them (13.4%). Also, the overwhelming majority (89.6%) acknowledged the method of applying the paste as easy (45.0%) or very easy (44.6%), and almost all the remainder recognized it to be acceptable (10.4%). The majority of dentists (82.2%) decidedly declared further use of the paste in clinical practice. There was an absence of negative replies regarding continued use of the paste. Nearly all of those surveyed (97.0%) declared readiness to recommend this paste to other dentists (reply “certainly yes” – 79.2% and “probably yes” – 17.8%). Conclusions. Desensitizing toothpaste containing arginine, calcium carbonate and fluoride received acceptance in almost all evaluations by dentists due to the immediate, effective desensitizing action and the ease of its local application.

Brak głosów