Ocena porównawcza trzech typów preparatów adhezyjnych zastosowanych u pacjentów użytkujących protezy całkowite dolne

Ocena porównawcza trzech typów preparatów adhezyjnych zastosowanych u pacjentów użytkujących protezy całkowite dolne


W pracy dokonano oceny utrzymania protezy całkowitej dolnej u pacjentów bezzębnych po zastosowaniu 3 typów preparatów adhezyjnych firmy Protefix, dotyczącej wybranych cech użytkowych tych preparatów, z uwzględnieniem wieku oraz subiektywnego odczucia pacjentów.
Badanie przeprowadzono podczas wizyty kontrolnej, po tygodniu od wykonania uzupełnień protetycznych. Na potrzeby badania opracowano ankietę, w której pacjent oceniał łatwość aplikacji preparatu, twardość oczyszczania oraz poprawę funkcji żucia. Uwzględniono również zgłaszane przez badanych subiektywne dolegliwości oraz dyskomfort w trakcie użytkowania protezy.
 

Comparative evaluation of three types of denture adhesives used in patients wearing lower complete dentures


The study evaluated retention of lower complete denture in edentulous patients after using three types of adhesive preparations made by the company Protefix. This included selected features in using these preparations, taking into account age and subjective patient impressions. Examination was carried out during a control visit, one week after the fitting of dentures. For the purposes of the study a questionnaire was prepared, in which the patient evaluated the ease of application of the preparation, the difficulty of cleaning and correct chewing function. Attention was also paid to subjective problems and discomfort during the wearing of the denture, that were reported by patients.

Brak głosów