Ocena wyników leczenia złamań oczodołów i materiałów wykorzystywanych do rekonstrukcji u pacjentów Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ocena wyników leczenia złamań oczodołów i materiałów wykorzystywanych do rekonstrukcji u pacjentów Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Wstęp. Najczęściej opisywanymi konsekwencjami urazu oczodołu są ograniczenie ruchomości i nieprawidłowe położenie gałki ocznej oraz pourazowe zaburzenia widzenia. Leczeniem z wyboru jest zabieg chirurgiczny, którego celem jest anatomiczna rekonstrukcja oczodołu. Dotychczas w literaturze opisano znaczną liczbę różnorodnych materiałów stosowanych do wykonania wszczepu oczodołu.
Cel pracy. Celem pracy była analiza wyników leczenia złamań oczodołów u pacjentów leczonych w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Łodzi w roku 2013.

Materiały i metody. W toku badania wykonano 45 zabiegów rekonstrukcji oczodołów u 39 pacjentów w wieku między 19 a 64 rż. Większość skierowanych pacjentów (35 osób) stanowili chorzy z zastarzałymi, nieleczonymi uszkodzeniami bądź rozległymi pourazowymi zniekształceniami oczodołów. Rekonstrukcję wykonano z zastosowaniem siatki tytanowej, siatki tytanowej indywidualnie modelowanej na modelu stereolitograficznym, wszczepu indywidualnego z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej UHMW-PE z powierzchnią modyfikowaną tytanem, wszczepu z dwutlenku cyrkonu oraz wszczepu wykonanego z tytanu stapianego laserem.
Każdemu pacjentowi przed zabiegiem i po zabiegu wykonywano badanie tomografii komputerowej. Przed zabiegami operacyjnymi uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej oraz zgodę pacjentów. Wszystkie zabiegi operacyjne były przeprowadzone w znieczuleniu ogólnym, zastosowano osłonę antybiotykową. Średni czas pobytu pacjentów w szpitalu wynosił 4 ± 3 dni.

Wyniki. W badanym materiale porównywano wyniki leczenia w dwóch grupach, tj. pacjentów leczonych z zastosowaniem indywidualnie kształtowanej siatki tytanowej oraz leczonych z użyciem indywidualnych wszczepów z materiału UHMW-PE. Leczenie z zastosowaniem siatki indywidualnie kształtowanej na modelu przyniosło zadowalający wynik w 63% przypadków, w pozostałych przypadkach był konieczny kolejny zabieg w postaci korekty położenia wszczepu bądź dodatkowego leczenia z nowym wszczepem. W 76% przypadków z zastosowaniem indywidualnych wszczepów z UHMW-PE uzyskano pierwotnie zadowalający wynik. Zastosowanie innych wszczepów było niewielkie i nie stanowiły one istotnej grupy porównawczej, dają jednak pogląd na możliwość stosowania materiałów alternatywnych w chirurgii rekonstrukcyjnej oczodołu.
 

Evaluation of results of treatment of orbital fractures and materials used for reconstruction in patients at the Department of Maxillofacial Surgery, Lodz Medical University


Introduction. The most commonly described consequences of injury to the eye orbit are restricted movement and incorrect position of the eyeball and post-trauma disturbances of vision. The treatment of choice is a surgical procedure whose aim is the anatomical reconstruction of the orbit. Up till now, in the literature, there have been reports of a significant number of various types of material used for orbital implants. Objective. The aim of the study was to analyse the results of treatment of orbital fractures in patients treated at the Department of Maxillofacial Surgery of Lodz Medical University during the year 2013. Materials and methods. During the duration of the study 45 procedures of orbital reconstruction were carried out in 39 patients between the ages of 19-64 years. The majority of patients (35 individuals) referred with untreated late fractures or extensive post-traumatic orbital deformities. Reconstruction was carried out using a titanic mesh, titanic mesh pre-bend on custom stereolithographic model, ultra-high molecular weight polyethylene (UHMW-PE) individual implant, an titanium modifed individual implant of UHMW-PE, zirconium dioxyde implant and implant made of laser sintherized titanium. Each patient underwent computer tomography before and after treatment. Before the surgical procedures, agreement was obtained from the Bioethical Commission and from the patients. All of the operative procedures were carried out under general anaesthesia, using antibiotic cover. The mean time of patient stay in the hospital was 4 ± 3 days. Results. In the studied material the results of treatment were compared in two groups. i.e. patients treated using individually shaped titanium mesh and those treated using individual implants of UHMW-PE material. Treatment using mesh individually shaped on a model brought a satisfactory result in 63% of cases. In the remaining cases there was a further procedure in the form of correction of the position of the implant or of additional treatment with the new implant. In 76% of cases using individual implants with UHMW-PE an initially satisfactory result was obtained. The use of other implants was not great and did not form a significant group for comparison, although they give an insight regarding the possibilities of using alternative materials in surgery for reconstructing the eye orbit.

Brak głosów