Ograniczenia w diagnozowaniu torbieli zębopochodnych i zastoinowych w obrębie zatok szczękowych na zdjęciu rentgenowskim pantomograficznym – opis przypadku

Ograniczenia w diagnozowaniu torbieli zębopochodnych i zastoinowych w obrębie zatok szczękowych na zdjęciu rentgenowskim pantomograficznym – opis przypadku


Zdjęcie rentgenowskie pantomograficzne jest przydatne w ocenie wad rozwojowych, urazów, stanów zapalnych i nowotworowych w obrębie szczęki, żuchwy, częściowo także zatok szczękowych oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Jest najczęstszym przesiewowym badaniem rentgenowskim w chirurgii szczękowo-twarzowej, ale mimo to ma duże ograniczenia w diagnostyce schorzeń części twarzowej czaszki. Przedstawiony w pracy przypadek błędnego rozpoznania torbieli w świetle zatoki szczękowej jest przykładem konieczności wykonywania rozszerzonej diagnostyki radiologicznej w patologii wykrytej na pantomogramie.

pantomografia, zatoka szczękowa

Limitations in diagnosis of dentigerous and retention cysts in the region of the maxillary sinuses on panoramic radiographs – case description


Panoramic radiographs are useful for the evaluation of developmental defects, trauma, inflammatory and neoplastic states in the region of the maxilla, mandible, partly also in the maxillary sinuses and in the temporomandibular joints. It is the most common radiological screening examination in maxillofacial surgery but, despite this, it has big limitations in the diagnosis of conditions of the facial region. The study describes a case of incorrect diagnosis of a cyst in the maxillary antrum and is an example of the necessity to carry out radiological diagnosis on a wider scale, of pathology discovered on the panoramic radiographs.

Brak głosów