Palenie tytoniu a stan higieny jamy ustnej w populacji męskiej Aresztu Śledczego w Radomiu

Palenie tytoniu a stan higieny jamy ustnej w populacji męskiej Aresztu Śledczego w Radomiu


Palenie tytoniu i jego rozpowszechnienie w populacji ludzi pozbawionych wolności w istotny sposób łączy się z poziomem higieny oraz frekwencją i intensywnością próchnicy. Grupę badaną stanowiło 96 mężczyzn w wieku od 18 do 45 lat przebywających w Areszcie Śledczym w Radomiu. Badaną populację podzielono na grupę osób aktualnie palących papierosy i niepalących (w ogóle lub co najmniej od 3 lat), w przedziałach wiekowych 18-25, 26-35, 36-45 lat. Uwzględniono czas pobytu w areszcie lub zakładzie karnym, poziom wykształcenia osadzonych, częstość wizyt w gabinecie stomatologicznym , liczbę papierosów wypalanych w ciągu doby, miejsce zamieszkania osadzonych (wieś, małe miasto, duże miasto) oraz używanie środków do higieny jamy ustnej, takich jak szczoteczka do zębów, pasta z fluorem, nici dentystyczne, płukanki, wykałaczki. Brano równi4eż pod uwagę korzystanie przez osadzonych z zabiegu skalingu i instruktażu higieny jamy ustnej.
Uzyskane wyniki wskazują, że palenie papierosów wywiera poważny ujemny wpływ na stan zdrowia i higienę jamy ustnej wśród więźniów aresztu i zakładu karnego.
 

Smoking and oral health in male population of the Penitentiary Prison in Radom


Tobacco smoking and its prevalence in a population of incarcerated individuals is significantly linked with the level of oral hygiene and the incidence and intensity of caries. The studied group consisted of 96 men between the ages of 18-45 years and under arrest in Radom. The studied group was divided into a group of current cigarette smokers and non-smokers (in general or at least for 3 years), in the following age-groups: 18-25, 26-35, 36-45 years. Into account were taken the time under arrest or in prison, level of education, frequency of visits at the dentist, number of cigarettes smoked over 24 hours, normal place of abode (rural area, small town, large town). Also considered were the use of oral hygiene agents such as toothbrush, toothpaste containing fluoride, dental floss, mouthwashes, toothpicks. Also taken into consideration were the use by the prisoners of scaling and oral hygiene instruction. The results obtained show that cigarette smoking has a serious negative influence on the state of the health and hygiene of the mouths of prisoners.

Brak głosów