Problematyka leczenia ubytków kostnych w furkacjach korzeni. Część I. Leczenie zachowawcze i resekcyjne

Problematyka leczenia ubytków kostnych w furkacjach korzeni. Część I. Leczenie zachowawcze i resekcyjne


Zajęte furkacje korzeni zębów trzonowych mogą być leczone różnymi metodami, wśród których wyróżnia się niechirurgiczne leczenie periodontologiczne, techniki resekcyjne, metodę tunelową oraz sterowaną regenerację tkanek. Mimo znacznego postępu, zarówno w zakresie metod, jak i materiałów i instrumentarium, zęby trzonowe z utratą przyczepu łącznotkankowego w przestrzeniach międzykorzeniowych są obarczone ryzykiem dalszej progresji zmian i gorzej odpowiadają na wdrożone leczenie periodontologiczne niż zęby bez tych defektów, stanowiąc w dalszym ciągu duży problem kliniczny.
Celem pracy jest omówienie metod stosowanych współcześnie w leczeniu zajętych furkacji korzeni. W części pierwszej opisano metody niechirurgiczne i resekcyjne, a w kolejnych – techniki regeneracyjne oraz wykorzystanie w tym celu czynników wzrostu i komórek macierzystych.
 

Problems with treating bone defects in root furcations. Part I. Conservative treatment and resection


Involved furcations of molar teeth may be treated by various methods, amongst which the following stand out: non-surgical periodontal treatment, resection techniques, the tunnel method and guided tissue regeneration. Despite significant progress, both in the scope of methods as in materials and instrumentarium, molar teeth with loss of connective tissue attachment in the interdental spaces are burdened with the risk of further progression of the changes and respond worse to periodontal treatment applied than do teeth without these defects and are still a big clinical problem. The aim of the study was to discuss methods that are at present used in the treatment of roots with furcation involvement. In the first part there is a description of non-surgical and resection methods. In the subsequent parts are described techniques of regeneration with the use of growth factors and stem cells.

Brak głosów