Radiologiczna ocena wpływu czynników fizykalnych na regenerację struktur kostnych

Radiologiczna ocena wpływu czynników fizykalnych na regenerację struktur kostnych


Diagnostyka i terapia fizykalna potwierdziła swe znaczenie w klinicznym postę-powaniu stomatologicznym. Trudno dziś wyobrazić sobie rzetelną diagnostykę bez przeprowadzenia dokładnych badań radiologicznych. Stosowanie pola elektromagnetycznego, prądu elektrycznego, energii światła lub ozonu nie jest alternatywą dla zasadniczego postępowania stomatologicznego. Może jednak znacznie ułatwić diagnostykę lub przyspieszyć terapię, aktywizując procesy naprawcze w organizmie.
Celem pracy była ocena wpływu magnetoledoterapii i magnetostymulacji na regenerację tkanki kostnej.
Materiał stanowiło 69 pacjentów ze zmianami okołowierzchołkowymi i 55 pa-cjentów leczonych ortodontycznie, u których wykonywano zabiegi magnetoledoterapii z wykorzystaniem sterownika Viofor JPS Clinic. Do oceny i monitorowania gęstości struktury kostnej w okresie leczenia retencyjnego zastosowano cyfrową analizę obrazu systemu Digora. Badania potwierdziły skuteczność magnetoledoterapii i magnetostymulacji w likwidacji ogniska osteolitycznego oraz skróceniu czasu regeneracji struktury kostnej w obszarze przesuwanych zębów.
 

Radiological evaluation of influence of physical factors on regeneration of bone structures


Diagnosis and physical therapy have confirmed their significance in clinical dental procedures. It is difficult today to imagine reliable diagnosis without carrying out accurate radiological examination. The use of an electromagnetic field, electric current, light energy or ozone are not an alternative to basic dental procedures. They may, however, significantly make diagnosis easier or speed up therapy, activate healing processes in the organism. The aim of the study was to evaluate the influence of LED therapy and magnetic stimulation on the regeneration of bone tissue. The material consisted of 69 patients with periapical lesions and 55 patients treated orthodontically, in whom procedures of LED therapy making use of the Viofor JPS Clinic driver. For evaluation and monitoring the density of the bone structure in the retentive phase of retentive treatment, use was made of the Digora digital image system. Studies confirmed the effectiveness of LED therapy and magnetic stimulation in the elimination of osteolytic foci and the reduction of time of regeneration of bone structure in the region of the moved teeth.

Brak głosów