Rehabilitacja protetyczna po zabiegach resekcyjnych

Rehabilitacja protetyczna po zabiegach resekcyjnych


Zabiegi chirurgiczne mające na celu leczenie nowotworów okolicy szczękowo-twarzowej niosą ze sobą utratę dużej lub nawet bardzo dużej ilości tkanek własnych pacjenta, doprowadzając często do połączenia między jamą ustną a nosową. Pacjenci ci wymagają natychmiastowej specjalistycznej rehabilitacji protetycznej z wykorzystaniem obturatorów, aby zminimalizować negatywne skutki zabiegu chirurgicznego. Twardy materiał akrylowy obturatora stwarza niekorzystne warunki do gojenia się ran pooperacyjnych, dlatego wszystkie obturatory i protezy pooperacyjne powinny być podścielone materiałem elastycznym. Po pierwszej fazie leczenia należy wykonać docelowe uzupełnienia protetyczne. Pracownicy Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznemu w Lublinie wykorzystują podścielenie miękkie jako wycisk czynnościowy. Dzięki takiemu postępowaniu można uzyskać idealnie odwzorowane podłoże protetyczne. Autorzy przedstawiają także własny przypadek kliniczny pacjenta leczonego opisaną metodą.

Prosthetic rehabilitation after surgical resection


Surgical procedures with the aim of treating neoplasms in the maxillo-facial region, are associated with the loss of large or even very large quantities of patient tissue that frequently lead to a connection between the oral cavity and the nasal cavities. These patients require immediate specialist prosthetic rehabilitation with the use of obturators, in order to minimise the negative aspects of the surgical procedure. The hard acrylic material of the obturator creates unfavourable conditions for postoperative wound healing and all postoperative obturators and prostheses should, therefore, be lined with elastic material. After the initial phase of treatment, final prostheses should be made. At The Department of Dental Prosthetics, Lublin Medical University, they use a soft lining as a functional impression. Thanks to such a procedure it is possible to obtain an ideal reproduction of the base for the prosthesis. The authors also present their own clinical case of a patient treated by the method described.

Brak głosów