Szumy uszne a zaburzenia układu stomatognatycznego – przegląd piśmiennictwa

Szumy uszne a zaburzenia układu stomatognatycznego – przegląd piśmiennictwa


Zaburzenia czynnościowe układu stomatognatycznego to zespół patologii o zróżnicowanej etiologii i symptomach, w których przebiegu oprócz, między innymi, bolesności mięśni żucia, zaburzeń okluzji czy występowania patologicznych objawów akustycznych w postaci trzasków w stawach skroniowo-żuchwowych pacjenci coraz częściej skarżą się na objawy o typie uszno-przedsionkowym, takie jak szumy uszne czy zawroty głowy.
Celem pracy jest przegląd dostępnego piśmiennictwa na temat istnienia zależności między występowaniem szumów usznych a zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych. Przedstawiono teorie i hipotezy różnych naukowców próbujących określić prawdopodobny związek przyczynowo-skutkowy obu schorzeń z mechanicznego, naczyniowego, neurologicznego, mięśniowego i embriologicznego punktu widzenia. Autorzy licznych publikacji podkreślają, że w przypadku odrzucenia przyczyny otolaryngologicznej zaburzenia w postaci szumów usznych, powodem ich występowania mogą być zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych.. Dlatego specjaliści otolaryngolodzy powinni kierować pacjentów z objawami usznymi o nierozpoznanej etiologii do lekarzy dentystów w celu wnikliwego badania układu stomatognatycznego. Ma ono stwierdzić, czy u pacjenta współwystępują zaburzenia czynnościowe układu stomatognatycznego, które mogą być ich przyczyną.
 

Tinnitus and disturbances of the stomatognathic system – review of the literature


Functional disturbances of the stomatognathic system are a syndrome of pathologies with differentiated aetiology and symptoms. In these conditions, among others, there is pain in the muscles of mastication, occlusal disturbances or the incidence of acoustic symptoms in the form of clicking of the temporomandibular joints. Patients more and more frequently complain of oto-vestibular signs and dizziness. The aim of the study is to review the available literature regarding the existence of a relationship between tinnitus and TMJ disturbances. A presentation is given of theories and hypotheses of various researchers trying to determine a probable cause-effect connection for both conditions from the mechanical, vascular, neurological, muscular and embryological points of view. The authors of numerous papers stress that, in cases where otolaryngological disturbances in the form of ear noise are discarded, the cause may be disturbances of the temporomandibular joint. Therefore, specialist otolaryngologists should refer patients with ear symptoms of unknown aetiology to dentists, with the aim of having a thorough examination of the stomatognathic apparatus. This should confirm whether in the patient there coexist functional disturbances of the stomatognathic system.

Brak głosów