Test mikrobiologiczny PET – do wykorzystania w codziennej praktyce stomatologicznej? Obserwacje własne

Test mikrobiologiczny PET – do wykorzystania w codziennej praktyce stomatologicznej? Obserwacje własne


Choroby przyzębia są powszechnie występującymi chorobami infekcyjnymi, wywoływanymi nie przez pojedynczy gatunek bakterii, ale przez ich ściśle ze sobą współpracujący zespół. Wystąpienie periodontitis jest uwarunkowane namnażaniem się określonych gatunków bakterii patogennych, wytwarzających mechanizmy destrukcji przyzębia i mających zdolność naciekania tkanek. Pacjenci z chorobą przyzębia są zagrożeni rozwojem chorób ogólnoustrojowych, w tym przede wszystkim chorób układu sercowo-naczyniowego. Ze względu na skutki choroby często są poddawani leczeniu kompleksowemu, w tym implantologicznemu. Z tych względów identyfikacja flory bakteryjnej, jej ocena jakościowa i ilościowa, a co za tym idzie celowana antybiotykoterapia wspomagająca jest niezwykle istotna dla skutecznej terapii i prewencji odległych skutków infekcji. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o zasadność stosowania testów mikrobiologicznych do oceny poddziąsłowej flory bakteryjnej, opierając się na obserwacjach własnych.

PET microbiological test – for use in everyday dental practice? Author’s own observations


Periodontal diseases are generally occurring infectious diseases caused, not by one type of bacteria, but by the close cooperation with a specific group of bacteria. The occurrence of periodontitis is conditioned by the multiplication of specific types of pathogenic bacteria, that give rise to mechanisms that are destructive to the periodontium and having the ability to invade tissues. Patients with periodontal disease are exposed to the development systemic disease, including, in the first place, diseases of the cardiovascular system. Due to the effects of disease they often undergo complex treatment, including implants. Due to this, identification of the bacterial flora, its qualitative and quantitative evaluation (and what this leads to, targeted adjuvant antibiotic therapy) is extremely significant for effective therapy and prevention of the distant effects of infection. The study attempted to give an answer to the question regarding the basis for using microbiological tests for the evaluation of subgingival bacterial flora, all this being based on personal observations.

Brak głosów