Ustalenie standardów postępowania podczas poszukiwania czwartego kanału w zębie trzonowym górnym pierwszym

Ustalenie standardów postępowania podczas poszukiwania czwartego kanału w zębie trzonowym górnym pierwszym


W pracy szczegółowo opisano anatomię zęba trzonowego górnego pierwszego oraz sposoby poszukiwania kanału policzkowego bliższego drugiego (MB2). W tym celu posłużono się następującymi metodami, środkami i narzędziami: mikroskopem zabiegowym, mapą dna komory, użyciem 5,25% roztworu podchlorynu sodu, 15% roztworu EDTA i błękitu metylenowego, wiertłem różyczkowym na wydłużonym trzonie oraz ultradźwiękami. Bez użycia powiększenia wykryto dodatkowy kanał w 60% badanych zębów (w 6 na 10), a w powiększeniu w 70% badanych zębów (w 7 na 10). Na podstawie badań opracowano dwa standardy postępowania pomagające w poszukiwaniu 4. kanału.

Determination of standards in procedure during the search for fourth canal in upper first molar


The study describes in detail the anatomy of an upper first molar and methods of searching for the second mesiobuccal canal (MB2). With this aim in view, the following methods, means and tools were used: dental microscope, map of pulpal floor, use of 5.25% sodium hypochlorite solution, 15% EDTA solution and methyl blue, rose bur with lengthened shank and ultrasonics. Without the use of magnification, an additional canal was discovered in 60% of teeth examined (in 6 out of 10), and with magnification in 70% of teeth examined (in 7 out of 10). On the basis of the study, two standards for procedure were drawn up to help in the search for a fourth canal.

Brak głosów