Usunięcie chirurgiczne ciała obcego z oczodołu – opis przypadku

Usunięcie chirurgiczne ciała obcego z oczodołu – opis przypadku


W pracy przedstawiono przypadek urazu okolicy oczodołu u 28-letniego mężczyzny, spowodowanego wybuchem sprężonego gazu i uszkodzeniem struktur wewnątrzoczodołowych szkłem. W wyniku penetracji tkanek oczodołu przez fragment szkła pochodzący z szyby manometru wysokociśnieniowego doszło do przerwania pnia pozagałkowej części nerwu wzrokowego i trwałej pourazowej ślepoty oka prawego. Pozostawione ciało obce w obserwacji dwuletniej przemieszczało się wewnątrz oczodołu i powodowało okresowe dolegliwości bólowe u pacjenta. Ponadto istniało zagrożenie powstania współczulnego zapalenia nerwu wzrokowego wywołanego uciskiem jego włókien i rozszerzenia się procesu drogą wewnątrzczaszkową na oko zdrowe. Dlatego powzięto decyzję o wykonaniu planowego zabiegu przez zespół złożony z neurochirurga i chirurgów szczękowych. W okresie trzyletniej obserwacji ambulatoryjnej u pacjenta nie wystąpiły zgłaszane wcześniej dolegliwości bólowe, ponadto odzyskał on równowagę stanu psychicznego sprzed urazu. Jest w pełni aktywny zawodowo i społecznie.

Surgical removal of foreign body from eye orbit – case description


The study presents a case of trauma in the region of the eye orbit in a 28-year-old male. This had been caused by the explosion of compressed gas and damage to the intraorbital structures by glass. As a result of the penetration of the tissues of the orbit by a fragment arising coming from the glass of the high pressure manometer which led to the severing of the stem of the optic nerve behind the eyeball and permanent blindness of the right eye. The retained foreign body, during two-year observation, migrated inside the orbit and caused periodic pain episodes in the patient. In addition, there existed the danger of the arising of sympathetic inflammation of the optic nerve evoked by pressure on its fibres and the spreading of the process intracranially to the healthy eye. Because of this it was decided to carry out a planned procedure by a team composed of neurosurgeon and maxillofacial surgeons. During a three year observation period on the ambulant patient the earlier mentioned reports of pain did not appear and, above all, the patient regained an equilibrium of the psychological condition before the injury. He functions normally both in his professional work and in social life.

Brak głosów