Uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego podczas zabiegu wszczepienia implantu zębowego

Uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego podczas zabiegu wszczepienia implantu zębowego


Wstęp. Mimo stale udoskonalanych metod diagnostyki przedzabiegowej i implantacyjnych, zabieg wszczepienia implantu jest zawsze obarczony ryzykiem niepowodzenia. Jego sukces zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja i przebieg struktur anatomicznych, odpowiednia kwalifikacja pacjentów, planowanie leczenia oraz technika operacyjna. Powinno się być świadomym możliwych powikłań związanych z wykonywanym zabiegiem, ale przede wszystkim należy umieć odpowiednio je diagnozować, aby podjąć właściwe leczenie.

Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie zagadnienia jatrogennego uszkodzenia nerwu zębodołowego dolnego podczas zabiegu wszczepiania implantu zębowego. Opisano główne czynniki etiologiczne urazów i ich klasyfikację, a także postępowanie diagnostyczne i lecznicze. Szczególną uwagę zwrócono na przydatność obowiązującej obecnie klasyfikacji urazów nerwów wg Sunderlanda. Opisano testy neurosensoryczne stosowane w obserwacji dynamiki procesów regeneracyjnych oraz formy leczenia niechirurgicznego i chirurgicznego. Zwrócono uwagę na podstawy diagnostyki i metodyki zabiegu pozwalające uniknąć powikłań w postaci uszkodzenia nerwu.

Materiał i metody. Materiał zebrano na podstawie specjalistycznego piśmiennictwa oraz analizy badań tomograficznych (New Tom 5G).

Wyniki badań. Stwierdzono, że jatrogenne uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego podczas zabiegu wszczepiania implantu stanowi 10% wszystkich urazów chirurgicznych związanych z zabiegiem w okolicy gałęzi i trzonu żuchwy. Jest najczęściej spowodowane przez uraz bezpośredni (wiertło, wszczep, igła) lub powikłanie pozabiegowe w postaci krwiaka uciskającego nerw. Znajomość klasyfikacji oraz objawów urazów pozwala ustalić odpowiednie postępowanie terapeutyczne. Leczenie niechirurgiczne obejmuje zastosowanie miejscowej i ogólnej farmakoterapii, masażu, lasera biostymulacyjnego oraz ogrzewania i ma na celu wspomożenie naturalnych procesów regeneracyjnych i eliminację bólu. W przypadku niemożności samoistnej regeneracji pacjent powinien zostać skierowany na zabieg mikrochirurgicznego zespolenia nerwu.

Wnioski. Prawidłowo zaplanowane leczenie implantologiczne z uwzględnieniem badania tomografii komputerowej, a także stosowanie szablonów oraz znieczulenia nasiękowego w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko uszkodzenia nerwu zębodołowego dolnego podczas zabiegu. W przypadku uszkodzenia, w którego wyniku dochodzi do znacznego przerwania ciągłości nerwu, najskuteczniejszą metodą przywracania jego prawidłowej funkcji jest obecnie zespolenie mikrochirurgiczne.
 

Damage to inferior alveolar nerve during the procedure of placing a dental implant


Introduction. Despite continuous improvements in preoperative and implant diagnostics, the procedure of inserting an implant is always fraught with the risk of failure. Its success depends on many factors, such as the localization and course of anatomical structures, the appropriate patient qualification, treatment planning and operating technique. One should be aware of the possible complications associated with the procedure carried out, but, above all, one should be able to correctly diagnose them in order to undertake the appropriate treatment. Aim of study. The aim of the study was to present the subject of iatrogenic damage to the inferior alveolar nerve during implant placing. A description was given of the chief aetiological factors of trauma and their classification as well as diagnostic and treatment procedures. Particular attention was drawn to the usefulness of the currently binding classification of nerve trauma according to Sunderland. A description is given of neurosurgical tests used in the observation of the dynamics of regenerative processes and of the forms of non-surgical and surgical treatment. Attention was drawn to the basics of diagnosis and methods of procedure that make it possible to avoid complications in the form of nerve damage. Materials and methods. Material was connected on the basis of specialized literature and analysis of tomograms (New Tom 5G). Results. It was found that iatrogenic damage of the inferior alveolar nerve during the procedure of placing an implant forms 10% of all surgical trauma connected with the procedure in the region of the ramus and body of the mandible. It is most often caused by direct trauma (drill, implant, needle) or as postoperative complications in the form of haematoma pressing on the nerve. Knowledge of the classification and symptoms of trauma allows for the determination of the correct therapeutic procedure. Non-surgical treatment includes the use of local and systemic pharmacotherapy, massage, biostimulation with the laser and warming and has as an aim, to help the natural regenerative processes and the elimination of pain. In the case of the impossibility of spontaneous regeneration the patient should be referred for the microsurgical procedure of joining up the nerve ends. Conclusions. Properly planned implant treatment, taking into account computer tomography and also the use of templates and infiltration anaesthesia, reduce to a significant extent, the risk of damage to the inferior alveolar nerve during the procedure. In the case of damage as a result of which there is significant interruption of nerve continuity, the most effective method of returning proper function is, at present, microsurgical joining of the nerve ends.

Twoja ocena: Brak Ocena: 2.5 (2 votes)