Wszczepy jedno- i dwuczęściowe w uzupełnianiu pojedynczych braków uzębienia – na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych

Wszczepy jedno- i dwuczęściowe w uzupełnianiu pojedynczych braków uzębienia – na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych


W pracy przedstawiono charakterystykę wszczepów jednoczęściowych (one- piece implants, OPI) oraz dwuczęściowych (two-piece implants, TPI) z uwzględnieniem ich budowy, wymaganych procedur chirurgicznych i protetycznych. Omówiono kryteria przedzabiegowe wpływające na efektywność przeprowadzonej implantacji, jak również zalecenia pozabiegowe. Porównano wyniki badań licznych autorów z różnych ośrodków klinicznych, oceniających skuteczność leczenia samymi implantami typu OPI lub w porównaniu z leczeniem z zastosowaniem wszczepów typu TPI.

Wyniki badań są rozbieżne i w części publikacji przedstawiony efekt terapeutyczny zastosowania wszczepów OPI nie był zadowalający. Skłania to do postawienia wniosku, że zastosowanie wszczepów jednoczęściowych wymaga ustalenia ścisłych kryteriów kwalifikacji przedzabiegowej, często ograniczając ich użycie do strefy nieestetycznej, postępowania śródzabiegowego uwzględniającego uzyskanie wysokiej stabilizacji pierwotnej oraz odpowiedniego postępowania pozabiegowego. W wybranych przypadkach klinicznych wszczepy jednoczęściowe mogą jednak stanowić alternatywę dla implantów dwuczęściowych, pozwalając na osiągnięcie podobnych rezultatów klinicznych z zastosowaniem uproszczonego protokołu klinicznego.
 

One- and two-piece implants for reconstruction of single tooth loss – based on the literature and personal experience


The study describes the features of one- piece implants, OPI, and two-piece implants, TPI, taking into account their construction and the required surgical and prosthetic procedures. There is a discussion of the pre-operative procedures that influence the effectiveness of the implantation as well as post-operative procedures. A comparison was made of the results of studies by numerous authors from various clinical centres. Evaluations were made of the effectiveness of treatment carried out with single OPI type implants or with using type TPI implants. There were discrepancies in the results and, in part of the publications, the therapeutic effect of using OPI type implants was not satisfactory. This leads to the conclusion that use of one-part implants requires the establishment of strict inclusion criteria to the patients. This frequently limits their use to the non-aesthetic regions, and procedures during the operation, in order to achieve high initial stabilization and the appropriate postoperative procedures. In selected clinical cases, one-part implants may, however, create an alternative to two-part implants that allow for the attainment of similar clinical results using a simplified clinical protocol.

Brak głosów