Wybrane aspekty wytwarzania modeli medycznych dla potrzeb implantoprotetyki

Wybrane aspekty wytwarzania modeli medycznych dla potrzeb implantoprotetyki


W pracy przedstawiono wybrane aspekty projektowania oraz wytwarzania modeli medycznych stosowanych w implantoprotetyce. Opisano metodę wytwarzania szablonów chirurgicznych na podstawie modeli fizycznych wykonanych technikami szybkiego prototypowania (ang. rapid prototyping). Przedstawiono etapy wytwarzania modelu medycznego, planowania oraz wykonania zabiegu implantoprotetyczngo z wykorzystaniem szablonu chirurgicznego wykonanego według opracowanej metody. Zaproponowana metoda umożliwia poprawę efektywności planowania przedoperacyjnego, skrócenie czasu samego zabiegu oraz zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu przez lekarza.

Selected aspects of manufacturing of medical models for implantoprosthetic applications


Some aspects of designing and fabrication of medical models for implant prosthetics are disscussed in this article. The method of manufacturing of surgical templates with the use of medical models fabricated with Rapid Prototyping technology are described. The process of medical model fabrication, pre-operative planning and implantoprosthetic treatment with the use of surgical guide is also presented. The proposed method enables to improve effectiveness of pre-operative planning, reducing the time of surgical treatment and the risk of errors that can occur during the surgery.

Brak głosów