Zastosowanie nowoczesnych technik radiologicznych w diagnostyce różnicowej dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych na podstawie wybranych przypadków

Zastosowanie nowoczesnych technik radiologicznych w diagnostyce różnicowej dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych na podstawie wybranych przypadków


Diagnostyka różnicowa dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych (ssż) jest wyjątkowo trudna ze względu na złożoność budowy układu stomatognatycznego oraz mnogość czynników wpływających na generowanie dysfunkcji. Coraz więcej ośrodków i badaczy zajmujących się tym zagadnieniem poszukuje nowych metod diagnostycznych, które w sposób jednoznaczny wspomogłyby diagnostykę tych schorzeń. Różne techniki obrazowania rentgenowskiego potwierdzają, że poszukiwania „złotego środka”, czyli metody doskonałej, nadal trwają.

W pracy dokonano oceny przydatności tomografii wolumetrycznych: stożkowej (CBCT) i wielorzędowej MSCT, wykorzystywanych w diagnostyce różnicowej dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych. Na podstawie obserwacji własnych, opierając się na wybranych przypadkach i wiadomości zebranych z piśmiennictwa, świadczących o coraz szerszym stosowaniu tomografii komputerowej, przeprowadzono analizę przydatności i zasadności stosowania omawianych technik rentgenowskich do diagnostyki schorzeń układu stomatognatycznego.
 

Use of modern radiological techniques in differential diagnosis of tem-poromandibular joint dysfunction based on selected cases


Differential diagnosis of temporomandibular joint dysfunction is particularly difficult due to the complicated structure of the masticatory system and because of the multiplicity of factors that influence the generation of dysfunction. More and more centres and researchers occupied with this subject are searching for new diagnostic methods, which, in an unequivocal way would aid in the diagnosis of these conditions. Various radiological imaging techniques confirm that the search for the “golden mean”, that means, the ideal method, are still in progress. The study made an evaluation of the usefulness of volumetric tomography – cone beam (CBCT) and multi-slice (MSCT), utilized in differential diagnosis of TMJ dysfunction. On the basis of the authors’ own observations, supported by selected cases and data from the literature indicating the ever wider use of computed tomography, an analysis was made of the usefulness and aptness of using the above mentioned radiological techniques for diagnosis of diseases of the stomatognathic system.

Brak głosów