POSTĘPOWANIE Z PACJENTAMI STOMATOLOGICZNYMI PRZYJMUJĄCYMI POPULARNE LEKI ZMIENIAJĄCE HEMOSTAZĘ UKŁADU KRZEPNIĘCIA

(Management of dental patients taking common hemostasis altering medications)
Doron J. Aframian, Rajesh V. Lalla, Douglas E. Peterson,
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology & Endodontics 2007,103, Suppl. 1, S45.e1- S45.e11

Celem doustnej terapii antykoagulantami jest zredukowanie krzepliwości krwi do optymalnego poziomu terapeutycznego, chroniącego pacjenta przed ryzykiem zakrzepowo-zatorowym. Kiedy pacjenci poddani terapii antykoagulantami muszą mieć przeprowadzony inwazyjny zabieg stomatologiczny, podczas którego jest spodziewane krwawienie, rozważa się przerwanie terapii antykoagulantami, jej modyfikację lub kontynuowanie.

Aby przedstawić aktualne poglądy na ten temat, autorzy publikacji dokonali przeglądu 64 pozycji literatury odnoszących się do terapii warfaryną, heparyną lub aspiryną. Posłużyli się danymi zawartymi w bazach: Medline/PubMed, EMBASE, Cochrane Library i Best Evidence z lat 1966-2005. Hasłami wyszukiwania były: antykoagulanty, stomatologia, zdrowie jamy ustnej, choroby jamy ustnej, zaburzenia krzepnięcia krwi, zakrzepy i zatory, inhibitory agregacji płytek, środki fibrynolityczne, procedury chirurgii stomatologicznej, chirurgia. Wyszukiwanie zawężono do prac w języku angielskim dotyczących ludzi. Publikacje stanowiły meta¬analizy, przeglądy systematyczne, randomizowane badania kliniczne (RCT), badania nierandomizowane, opisy przypadków i inne dokumenty. Na podstawie tego przeglądu autorzy podali zalecenia oparte na wnioskach z analizy tych publikacji oraz na opiniach ekspertów i specjalistów. Przez lata powstało wiele schematów postępowania z pacjentami przyjmującymi leki przeciwkrzepliwe i antyagregacyjne w przypadku konieczności wykonania procedury z zakresu chirurgii stomatologicznej. Dokładna analiza historii choroby pacjenta jest podstawą podejmowania decyzji odnośnie do zmiany ustalonego leczenia. Należy się upewnić, czy choroba, z powodu której pacjent przyjmuje antykoagulanty, jest w fazie stabilnej. Niektóre choroby współistniejące mogą zwiększać istniejący problem nasilonego krwawienia. Należą do nich schorzenia wątroby, choroby szpiku kostnego, niedrożność dróg żółciowych, upośledzone wchłanianie, choroby nerek, białaczki.

Stosowanie 2-dniowego płukania jamy ustnej z użyciem 4,8% kwasu trankseksamowego u pacjentów podlegających terapii antykoagulantami jest pomocne w uzyskaniu hemostazy po prostych procedurach chirurgicznych w jamie ustnej. Jest wskazane dodatkowe stosowanie innych środków hemostatycznych działających miejscowo, jak gąbki żelatynowe, klej fibrynowy, opatrunki fibrynowe, utleniona celuloza czy kwas -aminokapronowy (EACA) do płukania jamy ustnej.

Jeżeli wystąpi przedłużone krwawienie śród- i pooperacyjne po zabiegach chirurgii stomatologicznej, stosuje się transfuzję świeżo mrożonego osocza (zawiera ono wszystkie białka niezbędne do procesu krzepnięcia, włączając w to czynniki II, VII, IX i X, i jest wykorzystywane w celu szybkiego obniżania poziomu INR). Rekombinowany aktywowany czynnik VIIa również szybko i efektywnie obniża INR.

Warfaryna – pochodna 4-hydroksykumaryny jest jednym z najczęściej używanych doustnych środków antykoagulacyjnych na świecie. Jest antagonistą witaminy K. Z przewodu pokarmowego jest szybko i całkowicie absorbowana, a maksymalne stężenie leku w osoczu występuje w ciągu godziny od przyjęcia. Okres półtrwania wynosi 37 godzin. Po zaprzestaniu przyjmowania warfaryny proces krzepnięcia wraca do poziomu sprzed terapii w ciągu 4 dni. Istnieją jednak też doniesienia, które podkreślają efekt nadmiernego krzepnięcia w związku z nadmierną produkcją trombiny lub nadmierną aktywacją płytek w przypadku nagłego przerwania leczenia, co stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań zakrzepowo¬ zatorowych.

W większości przypadków w celu zabezpieczenia pacjenta przed wystąpieniem ryzyka zakrzepowo- zatorowego zaleca się utrzymywanie poziomu INR 2,0-3,0 z pewnymi wyjątkami, wymagającymi zwiększenia zakresu do ponad 3,5. Korzyści z zapobiegania epizodom zakrzepowo-zatorowym wyraźnie przeważają nad ryzykiem epizodu znaczącego krwawienia. Według opinii ekspertów badania laboratoryjne INR należy wykonać 24 godziny przed planowanym zabiegiem.

Heparyna standardowa i heparyna niskocząsteczkowa – leczenie z jej wykorzystaniem zwykle obejmuje wlewy dożylne i jest stosowane u pacjentów hospitalizowanych. W praktyce ambulatoryjnej stosuje się heparyny drobnocząsteczkowe (ang. low molecular weight heparin, LMWH,) podawane drogą iniekcji podskórnych w brzuch. Dawka jest oparta na masie ciała i nie wymaga monitorowania badaniami laboratoryjnymi. Okres półtrwania LMWH wynosi 2-4 godziny; leczenie można prowadzić ambulatoryjnie. Wskazania do użycia heparyny zawierają leczenie zakrzepicy żył lub choroby zakrzepowo-zatorowej, ostrego zawału serca, stosowanie u pacjentów poddawanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu, zabiegom chirurgii naczyniowej i koronarografii przezskórnej oraz zabiegów na żyłach obwodowych. Heparyna niskocząsteczkowa LMWH jest teraz leczeniem z wyboru u pacjentów poddawanym wymianie stawów biodrowych lub kolanowych, z powodu lepszej skuteczności w prewencji zdarzeń zakrzepowo¬ zatorowych w porównaniu z heparyną standardową. Laboratoryjne monitorowanie leczenia LMWH nie jest konieczne, ponieważ nie wpływa ona znacząco na agregację płytek krwii ani na inne parametry krzepnięcia (PT, APTT). Ryzyko wystąpienia krwawienia u pacjentów stosujących LMWH podczas inwazyjnej procedury stomatologicznej i po niej oraz ryzyko incydentów zakrzepowo-zatorowych w wyniku zaprzestania podawania LMWH nie jest dość dobrze opisane w literaturze. Z opinii ekspertów wynika, że jeśli pacjent stosujący LMWH musi zostać poddany procedurze inwazyjnej, zaleca się skonsultowanie z lekarzem prowadzącym kontynuowanie, zmienianie lub przerwanie terapii. Normalnego poziomu krzepnięcia można się spodziewać po 6-8 godzinach od przyjęcia heparyny.

Aspiryna – jest najpopularniejszym profilaktycznym i leczniczym środkiem stosowanym przy epizodach niedokrwiennych pochodzenia naczyniowego. Ponadto jest wykorzystywana w wielu innych schorzeniach, np. zapaleniach stawowych.

W USA trzy najczęściej stosowane dawki dobowe aspiryny w profilaktyce udaru i zawału to 81, 160 i 325 mg. W Europie dawki te wynoszą 75, 150 i 300 mg. Aspiryna działa przez nieodwracalną inaktywację ważnego dla życia płytek krwi enzymu – cyklooksygenazy, prowadząc do zaburzenia agregacji płytek krwi. Nie stosuje się monitorowania laboratoryjnego funkcji płytek krwi u pacjentów przyjmujących aspirynę.
U pacjentów poddawanych zabiegom chirurgii stomatologicznej nie powinno się przerywać terapii z użyciem niskich dawek aspiryny (100 mg lub mniej/dobę). Jeśli wystąpi krwawienie śród- lub pozabiegowe, miejscowe środki hemostatyczne są dostatecznie skuteczne w jego opanowaniu. Korzyści wynikające z przyjmowania aspiryny wyraźnie przeważają nad ryzykiem epizodu krwawienia.

Inne leki przeciwpłytkowe – tiklopidyna, klopidogrel, dipyridamol, triflusal są również szeroko stosowane w profilaktyce udarów, ale jak dotąd nie opublikowano badań dotyczących ich wpływu na poziom krwawienia poopreracyjnego.

lek. stom. Katarzyna Rudak
i dr hab. n. med. Katarzyna Sporniak-Tutak

 

 

Brak głosów