Regulamin publikacji

Postanowienia ogólne

1. Redakcja przyjmuje do druku prace oryginalne (kliniczne i doświadczalne), poglądowe oraz opisy przypadków z praktyki klinicznej.

2. Prace można nadsyłać:

3. Nadesłana praca jest poddawana wstępnej kwalifikacji przez Radę Naukową MS.

4. O przyjęciu pracy lub jej odrzuceniu przez Radę Naukową MS autor jest informowany w ciągu 4 tygodni od momentu wpłynięcia pracy do redakcji.

Struktura pracy

1. Na początku każdej pracy należy umieścić streszczenie strukturalne lub krótkie (3-4 zdania) – w zależności od charakteru pracy – oraz hasła indeksowe (do 4) w języku polskim i angielskim.

2. Strona tytułowa powinna zawierać: imię i nazwisko (imiona i nazwiska) autora (autorów) w pełnym brzmieniu, tytuł pracy, nazwę placówki naukowej oraz tytuł naukowy, imię i nazwisko jej kierownika.
Należy także podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za korespondencję.

3. Oryginalne prace naukowe powinny zawierać: wstęp, opis materiału i metod, wyniki badań i ich omówienie oraz wnioski, a tekst należy podzielić na ustępy zawierające zwartą treść.

4. Prace z uczelni medycznych muszą być parafowane przez pracownika naukowego odpowiedzialnego za tok prowadzonych badań i opatrzone jego pieczątką.

5. Na końcu pracy należy umieścić piśmiennictwo ułożone według kolejności cytowania. Każda pozycja – pisana od nowego wiersza, musi być opatrzona numerem i zawierać: nazwisko autora (autorów), inicjały imion, tytuł pracy, tytuł czasopisma, w którym została opublikowana, rok wydania, nr tomu, nr zeszytu, numery stron. W przypadku podręczników należy podać nazwisko autora (autorów), inicjały imion, tytuł dzieła i rozdziału, wydawcę, miejsce i rok wydania, numery stron. Jeśli autorów jest więcej niż trzech, wówczas należy podać nazwisko pierwszego z nich z dopiskiem „i wsp.”. W przypadku prac oryginalnych maksymalna liczba cytowanych prac nie powinna przekroczyć 30, a w przypadku prac kazuistycznych – 12, prace poglądowe – bez ograniczeń. Redakcja zastrzega sobie możliwość niepublikowania piśmiennictwa z adnotacją: „Piśmiennictwo dostępne w redakcji”.
Powołania w tekście, umieszczone w nawiasach okrągłych, powinny być oznaczone cyframi arabskimi.
Strony manuskryptu powinny być numerowane.

5. Opracowanie techniczne tekstu:

a) Czcionka Times New Roman 14, format A4, odstęp 1,5. Nie należy stosować dodatkowych wyróżnień (pogrubienia, kursywa, podkreślenia itp.), blokować miejsc ani umieszczać w tekście rycin czy tabel – wystarczy wpisać odpowiednie powołania w tekście (np. ryc. 2, tab. III). W przypadku prac dłuższych redakcja zastrzega sobie prawo do podziału na części publikowane osobno (po uzgodnieniu z autorem).

b) Dokument powinien być stworzony w formacie Word (rozszerzenie doc lub rtf). Tekst pracy, łącznie z informacjami wstępnymi, streszczeniami, hasłami, piśmiennictwem, tytułami tabel i podpisami pod ryciny należy umieścić w jednym pliku.

c) Wszystkie ryciny winny być w formie elektronicznej – również te przesyłane pocztą. Należy je umieścić w jednym pliku w formacie Word – mogą być w zmniejszonej rozdzielczości – i podpisać identycznie jak w dokumencie tekstowym. To samo dotyczy tabel. Poza zapisem rycin w Wordzie należy przesłać je w postaci JPG). W przypadku zapisu elektronicznego rycin i tabel należy umieszczać je w miarę możności w jednym pliku (poza tekstem pracy), opatrzone numerem i podpisem.

Ryciny (poza zapisem w Wordzie) powinny być zapisane w formacie .tif, .jpg, .eps, rozdzielczość minimum 300 dpi, skala 1:1. Rysunki i schematy powinny być wyeksportowane do formatu .eps, PDF (w wysokiej rozdzielczości do druku, czcionki – opisy zamienione na krzywe).
Prace niespełniające ww. kryteriów będą zwracane Autorom do poprawy, co wydłuży czas publikacji.

Tryb publikowania i recenzowania prac

1. Część zakwalifikowanych do druku prac redakcja, zamiast w formie papierowej, publikuje (w uzgodnieniu z autorami) w postaci elektronicznej, przy zachowaniu takiego samego trybu publikowania i recenzowania jak prace drukowane na papierze. Za pracę w formie elektronicznej przysługują również 4 punkty. Każdy autor, po zalogowaniu się na stronie, ma dostęp do swojej publikacji. Dostęp do publikacji online mają również wszystkie osoby, które zalogują się na stronie czasopisma.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek stylistycznych, korygowania literówek i drobnych błędów merytorycznych (nieprawidłowe mianownictwo, niewłaściwa pisownia nazwisk), a także skrótów tekstu bez porozumienia z autorem.

3. Prace podlegają ocenie recenzentów wyznaczonych każdorazowo przez redaktora naczelnego „Magazynu Stomatologicznego”. Procedurę recenzowania dostosowano do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyznaczonych recenzentów powinny cechować najwyższe kompetencje w danej dziedzinie stomatologii. Redakcja czuwa, by nie doszło do konfliktu interesów między recenzentem a autorem recenzowanej pracy – by obu podmiotów nie łączyły relacje osobiste, stosunki podległości zawodowej ani bezpośrednia współpraca naukowa w ostatnich dwóch latach poprzedzających napisanie recenzji.

4. Prace są wysyłane do oceny dwóm niezależnym recenzentom (niebędącym pracownikami wydawcy „Magazynu Stomatologicznego”). W procedurze recenzowania są zachowane zasady anonimowości (recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości, tzw. single-blind review process lub double-blind review process). Autor pracy jest informowany o wyniku recenzji (może również zapoznać się z jej treścią).
Recenzja musi mieć formę pisemną i zawierać jednoznaczny wniosek o dopuszczenie pracy do publikacji, dopuszczenie do publikacji po uwzględnieniu merytorycznych uwag recenzenta lub jej odrzucenie.

5. Lista recenzentów współpracujących z redakcją „Magazynu Stomatologicznego” jest zamieszczona na stronie http://www.magazyn-stomatologiczny.pl/content/recenzenci.

6. Do pracy należy dołączyć oświadczenie autora (autorów), że nie była nigdzie publikowana ani wysłana do druku w innym czasopiśmie. Obowiązujący tekst oświadczenia – dostosowany do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwestii przeciwdziałania nagannym praktykom „ghostwriting” i „guest autorship”, będących wyrazem nierzetelności i nieetyczności naukowej (do pobrania w formacie PDF). Zawiera on deklarację o wkładzie każdego z autorów w powstanie pracy.

7. Poprawność metod statystycznych w pracach oryginalnych, w których są omawiane wyniki badań z ich użyciem, weryfikuje zatrudniony przez redakcję redaktor statystyczny.

Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z prawem autorskim, autor nie ma prawa wydrukować artykułu opublikowanego w „Magazynie Stomatologicznym” w części lub całości w innym czasopiśmie lub wykorzystać go w innych celach bez zgody wydawnictwa.

2. Wydawnictwo Czelej nabywa na zasadzie wyłączności wszystkie prawa autorskie do wydrukowanych prac, w tym prawo do ich wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych CD, DVD i innych oraz w internecie.

3. Wydruki prac wraz z recenzją pozostają w dokumentacji redakcji.

4. Prace niespełniające wymagań zawartych w niniejszym regulaminie nie będą przyjmowane.

5. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Twoja ocena: Brak Ocena: 2.9 (14 głos(ów))
Twoja ocena: Brak Ocena: 2.9 (14 głos(ów))